Warning: A non-numeric value encountered in /home/ilmar/domains/ilmar.pl/subdomains/biuro/wordpress/wp-content/themes/rttheme17/content_generator.php on line 116
28 cze 2014
28 czerwca, 2014

WAŻNE DATY

28 czerwca, 2014

o jakich należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą

Do 5 każdego miesiąca

przekazanie przez notariuszy opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych pobranych w poprzednim miesiącu
przekazanie przez nabywców rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego w poprzednim miesiącu
wpłata oraz przekazanie urzędowi skarbowemu deklaracji, przekazanie podatnikowi informacji przez osoby prawne o wysokości pobranego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych w poprzednim miesiącu

Do 7 każdego miesiąca

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej
przekazanie przez płatnika podatku dochodowego od osób prawnych:
pobranego w miesiącu poprzednim zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy wraz z deklaracją CIT-10
pobranego w poprzednim miesiącu podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wraz z deklaracją CIT-6, a podatnikowi – informacji CIT-7

Do 10 każdego miesiąca

wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ewentualnie złożenie deklaracji rozliczeniowej) za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
złożenie zgłoszenia INTRASTAT ZA poprzedni miesiąc

Do 15 każdego miesiąca

złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych oraz wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc przez płatników nie będących osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani gospodarstwami pomocniczymi w rozumiemiu ustawy o finansach publicznych

Do 20 każdego miesiąca

wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i złożenie deklaracji za poprzedni miesiąc CIT-2
wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i złożenie deklaracji za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą PIT-5, PIT-5L
przekazanie do urzędu skarbowego przez płatników zaliczek na podatek dochodowy oraz kwot zryczałtowanego podatku dochodowego potrąconych od kwot wypłaconych należności w poprzednim miesiącu oraz złożenie deklaracji -PIT-4
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu wraz ze zbiorczą deklaracją PIT-8A
wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc z złożenie deklaracji

Do 25 każdego miesiąca

wpłata podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc
wpłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-3/AKC-3zh za poprzedni miesiąc

Do 25 stycznia, kwietnia, lipca, września

wpłata podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za: I, II, III, IV kwartał roku.

Uwaga: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu uważa się następny dzień wolny po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.12 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa – Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz.U. z 2006r. nr 66, po. 470).

ważne daty

ważne daty