Przy wpłacie zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące/kwartały 2018 przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego udogodnienia. Jeśli podatek należny od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł, można nie dokonywać wpłaty do US. Można nie wpłacać zaliczki na PIT bądź CIT za styczeń, gdy nie przekracza 1000 zł

Zmiany we wpłatach zaliczek wynikają z nowelizacja updof i updop z 27.10.2017 (DzU poz. 2175), która weszła w życie 1.01.2018. W art. 44 ust. 15 i ust. 16 updof i art. 25 ust. 18 updop przewidziano, że podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej (a w przypadku PIT także z najmu i dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, jeżeli przychody z tych źródeł uzyskują równocześnie z przychodami z działalności gospodarczej).

Warunkiem jest, by należna za dany okres zaliczka (obliczona od dochodu osiągniętego narastająco, od początku roku, i pomniejszona o sumę wpłaconych dotychczas zaliczek) nie przekraczała 1000 zł. Jeżeli przekracza tę kwotę, w całości podlega wpłacie.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorca wpłacił zaliczkę na podatek, nawet jeśli nie przekracza ona 1000 zł. Odstąpienie od wpłaty jest dobrowolne.

Preferencja dotyczy zarówno zaliczek miesięcznych (poza uproszczonymi, płaconymi w stałej kwocie, obliczonymi na podstawie dochodu z lat ubiegłych), jak i kwartalnych, w przypadku PIT obliczonych zarówno wg skali podatkowej, jak i liniowej 19% stawki. Można nie wpłacać zaliczki na PIT bądź CIT za styczeń, gdy nie przekracza 1000 zł

W praktyce, w związku z przepisami updof o tzw. kwocie wolnej od podatku, pojawiło się pytanie, jak obliczyć wysokość miesięcznej zaliczki na PIT za styczeń podlegającej wpłacie do US, a ściślej, czy przy tym obliczeniu uwzględnić jedynie kwotę zmniejszającą 556,02 zł rocznie (zgodnie z art. 27 ust. 1b updof), czy też pełną wynikającą ze skali podatkowej (1440 zł rocznie).

Zgodnie z brzmieniem przywołanego na wstępie art. 44 ust. 15 updof podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej wg zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f–3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Pojawiły się głosy, że obliczając – na potrzeby ww. przepisu – podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, przy braku odesłania do art. 27 ust. 1b updof, trzeba uwzględnić pełną kwotę zmniejszającej podatek wynoszącą 1440 zł.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość i Podatki” nie podzieliło tego stanowiska. Stwierdziło, że zaliczki przy zastosowaniu skali podatkowej są obliczane na podstawie art. 44 ust. 3 (zaliczka miesięczna) i art. 44 ust. 3g (zaliczka kwartalna) updof, a zatem przy uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł. Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1440 zł odliczana jest w rocznym obliczeniu podatku (…) lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 updof.

Można nie wpłacać zaliczki na PIT bądź CIT za styczeń, gdy nie przekracza 1000 zł