23 Lis 2015
Listopad 23, 2015

Niższe zasiłki dla przedsiębiorczych matek już od 1 stycznia 2016 r.

Listopad 23, 2015

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą 26 października podpisał Andrzej Duda, ma na celu zwolnienie ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą, pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowe przepisy umożliwiają także stosowanie dotychczasowych regulacji dotyczących obliczania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących osobom niebędącym pracownikami do dnia 31 grudnia 2015 r.

Jednocześnie ustawa przewiduje uchylenie regulacji wynikającej z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą przepisu dotyczącego nie ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, nie stosuje się w przypadku gdy prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobieranego zasiłku.

Ustawa wprowadza również zmiany o charakterze porządkującym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) zmian w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2015 r.;

2) zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Marta Schodzińska, RPE

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 28 października 2015 r.