27 Sty 2016
Styczeń 27, 2016

PIT 2016 – przewodnik po nadchodzących zmianach

Styczeń 27, 2016
Autor: Tomasz Krywan
Tytuł: PIT 2016 – przewodnik po nadchodzących zmianach

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostaną istotne zmiany. Część z nich ma na celu ułatwienie rozliczeń przedsiębiorców, natomiast inne są wynikiem dostosowania prawa polskiego do wymogów prawnych UE.

Zmiany, które zaczną obowiązywać od nowego roku wprowadzone zostaną na mocy kilku ustaw zmieniający, nad którymi prace trwały przez dość długi czas. Najważniejsze ze zmian dotyczą rozliczeń dokonywanych przez przedsiębiorców, a więc wykreślenia z przepisów o PIT obowiązkowej korekty kosztów oraz określenia momentu korekty przychodów i kosztów podatkowych w przypadku uzyskania faktury korygującej lub zaistnienia innej sytuacji wymagającej takiej korekty. Dodatkową korzyścią dla podatników będzie możliwość łatwiejszego rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na badania i rozwój oraz możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi własnych pracowników. Nawiązując o tej ostatniej zmiany, należy zauważyć, ze także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej uzyskują nową korzyść w postaci zwolnienia z PIT wsparcia od pracodawcy przeznaczonego na opiekę nad dziećmi. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostaną także zwmienione przepisy o nieujawnionych źródłach przychodu, co jest wynikiem dostosowania prawa do wyroku TK oraz wyroków SN.

W związku z obowiązkiem dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych z dniem 1 stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone nowe przepisy o przekazywaniu informacji o wypłaconych odsetkach.

Ostatnią zmianą, która zacznie obowiązywać od nowego roku jest doprecyzowanie przepisów o niektórych przychodach rolników.

 

PIT
Przepisy obowiązujące przed zmianą (do dnia 31 grudnia 2015 r.) Przepisy obowiązujące po zmianie (od dnia 1 stycznia 2016 r.)
1. Korekta przychodów i kosztów PIT 2016 przewodnik po zmianach
Korekty przychodów/kosztów rozliczane są zawsze wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów/kosztów okresu rozliczeniowego ich powstania. Korekty przychodów/kosztów będą rozliczane (art. 14 ust. 1m oraz art. 22 ust. 7c u.p.d.o.f.):

1) wstecznie – w zakresie w jakim korekta będzie spowodowana błędem lub pomyłką,

2) na bieżąco (w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty) – w zakresie w jakim korekta nie będzie spowodowana błędem lub pomyłką.

Przeczytaj więcej:

Korekta kosztów podatkowych oraz przychodu zależna od przyczyny korekty – zmiany w PIT oraz CIT

2. Dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola PIT 2016 przewodnik po zmianach
Brak stosownego zwolnienia w ustawie o PIT Zwolnione od podatku będą, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67a u.p.d.o.f., świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach.
Brak stosownego zwolnienia w ustawie o PIT Istnieć będzie zwolnienie od podatku obejmujące świadczenia otrzymywane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola (do wysokości 400 lub 200 zł miesięcznie).
2.1 Tworzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych
Z przepisów nie wynika wprost, że pracodawcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli (chociaż możliwość taką się dopuszcza), Z przepisów wynikać będzie wprost, że pracodawcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli,
2.2. Prowadzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych
Obecnie przyjmuje się najczęściej, że koszty prowadzenia zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli nie stanowią kosztów uzyskania przychodów jako wydatki na działalność socjalną, Pracodawcy będą mogli zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatki na prowadzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli w ramach określonych przepisami limitów,
2.3. Dofinansowanie wypłacane pracownikom z tytułu wydatków poniesionych na opiekę nad dzieckiem
Koszty dofinansowania dla pracownika z tytułu objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna albo uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola często nie stanowią kosztów uzyskania przychodów jako wydatki na działalność socjalną. Koszty dofinansowania dla pracownika z tytułu objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna albo uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola będą stanowić koszty uzyskania przychodów w ramach miesięcznego limitu w wysokości 400 lub 200 zł.
Przeczytaj więcej:

Dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola wolne od podatku dochodowego – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r.

3. Zmiany w przepisach o opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych
3.1. Określenie definicji przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Obecnie przepisy nie precyzują co należy rozumieć przez przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany zostanie art. 25b ust. 1 u.p.d.o.f. wskazujący, że za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Towarzyszyć temu będzie określenie znaczenia pojęcia wydatki (art. 25b ust. 2 u.p.d.o.f.), przychodów (dochodów) opodatkowanych (art. 25b ust. 3 u.p.d.o.f.) oraz przychodów (dochodów) nieopodatkowanych (art. 25b ust. 4 u.p.d.o.f.).

3.2. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie przepisy nie wskazują kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany zostanie art. 25c u.p.d.o.f. wskazujący, że obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.
3.3. Określenie podstawy opodatkowania PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie nie ma przepisów wskazujących co stanowi podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych Jak stanowić będzie dodawany z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 25d u.p.d.o.f., podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. W przypadku wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.
3.4. Nałożenie ciężaru dowodowego na podatnika PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie przepisy u.p.d.o.f. nie wskazują na kim ciąży obowiązek dowodu w postępowaniach w sprawach przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W konsekwencji (na podstawie art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) ciężar ten ponoszą przede wszystkim organy podatkowe. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany zostanie art. 25g ust. 1 u.p.d.o.f. stanowiący, że w toku postępowania podatkowego albo w toku postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.

Nie będzie to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. Wyjątek od niej – jak stanowić będzie art. 25g ust. 2 u.p.d.o.f. – dotyczyć będzie przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia przez organ na podstawie:

1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;

2) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp drogą elektroniczną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.5. Umożliwienie podatnikom uprawdopodabniania uzyskania przychodów PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie przepisy nie przewidują, aby w toku postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych podatnicy mogli uprawdopodabniać uzyskanie przychodów, z których pokryli wydatki. Od dnia 1 stycznia 2016 r. w zakresie określonym przepisami art. 25g ust. 3 i 4 u.p.d.o.f. podatnicy w toku postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej będą mogli uprawdopodabniać (zamiast udowadniać) uzyskanie przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych. Dotyczyć to będzie, między innymi, przychodów (dochodów), w stosunku do których zobowiązanie się przedawniło, oraz przychodów (dochodów) zwolnionych od podatku.
3.6. Określenie kolejności zaliczania przychodów (dochodów) na poczet kolejnych wydatków
Obecnie przepisy nie wskazują kolejności w jakiej w postępowaniu w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych uzyskiwane przez podatników przychody zaliczane są na pokrycie ponoszonych przez podatników wydatków. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany zostanie art. 25g ust. 5 u.p.d.o.f. stanowiący, że w postępowaniu prowadzonym w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przy ustalaniu nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi podatnik wskazuje przychody (dochody) opodatkowane lub przychody (dochody) nieopodatkowane, którymi pokrywa poszczególne wydatki. Jeżeli podatnik nie wskazał, którymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi pokrył poszczególne wydatki, stosuje się zasadę, że najwcześniejszy wydatek jest pokrywany najwcześniejszymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.
3.7. Określenie daty na jaką ustalana jest wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia
Obecnie przepisy nie określają daty na jaką ustala się wartość zgromadzonego przez podatnika w roku podatkowym mienia. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodany zostanie art. 25g ust. 6 u.p.d.o.f. stanowiący, że jeżeli podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia, wartość tę określa się na dzień poniesienia wydatku, stosując odpowiednio przepis art. 19 u.p.d.o.f. (czyli przepisy o ustalaniu wysokości przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy).
Przeczytaj więcej: PIT 2016 przewodnik po zmianach
Zmiany dotyczące opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych

Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych

4. Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów
Podatnicy mają obowiązek zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty. Podatnicy nie będą mieli obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty. Prawodawca zdecydował się na usunięcie przepisu art. 24d u.p.d.o.f.
Przeczytaj więcej: PIT 2016 przewodnik po zmianach
Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów podatkowych – od 2016 r. zmiany w PIT oraz CIT
5. Zmiany w opodatkowaniu niektórych przychodów rolników
5.1. Uznanie przychodów przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu za przychody z innych źródeł
Obecnie przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane są zawsze podatkiem dochodowym na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu będą mogły być opodatkowane:

1) na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej (w przypadkach, gdy będą stanowić przychody z działalności gospodarczej),

2) według skali podatkowej (w przypadkach, gdy będą stanowić przychody z innych źródeł),

3) ryczałtem w wysokości 2% tych przychodów (w przypadkach, gdy będą stanowić przychody z innych źródeł).

5.2. Wyłączenie obowiązku zgłaszania do CEIDG prowadzenia przez rolników działalności w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie prowadzenie przez rolników działalności w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu wymaga zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie przez rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu generującej przychody z innych źródeł nie będzie musiało być zgłaszane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.3. Niższy podatek od nieruchomości dla gruntów oraz obiektów budowlanych związanych z prowadzoną przez rolników działalnością w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu
Obecnie grunty oraz obiekty budowlane związane z prowadzoną przez rolników działalnością w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane są podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek (przewidzianych dla gruntów oraz obiektów budowlanych związanych z działalnością gospodarczą). Od 1 stycznia 2016 r. grunty oraz obiekty budowlane związane z prowadzoną przez rolników działalnością w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu generującą przychody z innych źródeł przestaną być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek.
5.4. Wyłączenie obowiązku wystawiania rachunków
Obecnie rolnicy sprzedający produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym obowiązani są na żądanie nabywców wystawiać rachunki. Od dnia 1 stycznia 2016 r. rolnicy sprzedający produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, co do zasady, nie będą obowiązani do wystawiania rachunków na żądanie nabywców.
5.5. Wyłączenie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg w przypadku podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, u których powstał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Obecnie podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, u których powstał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, o zamiarze założenia ksiąg obowiązani są zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, u których powstał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie będą obowiązani do zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze założenia ksiąg.
5.6. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości przekraczającej równowartość 1.200.000 euro
Obecnie przyjmuje się, że podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg, nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości przekraczającej równowartość 1.200.000 euro staną się obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5.7. Wyłączenie obowiązku składania deklaracji PIT-6/PIT-6L przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie prowadzonych ksiąg PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, obowiązani są do składania deklaracji PIT-6/PIT-6L. Z dniem 1 stycznia 2016 r. podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, przestaną być obowiązani do składania deklaracji PIT-6/PIT-6L.
5.8. Zmiana sposobu ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg
Obecnie podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, wpłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ustalanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, wpłacać będą zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określanej na takich samych zasadach jak podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.
5.9. Zmiana terminu składania deklaracji PIT-6 PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie deklaracje PIT-6 składane są w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Od dnia 1 stycznia 2016 r. deklaracje PIT-6 (o ile zachowane będzie to oznaczenie) będą składane w terminie do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego.
Przeczytaj więcej:

Zmiany w opodatkowaniu niektórych przychodów rolników PIT 2016 przewodnik po zmianach

6. Nowe zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek
6.1. Rozszerzenie katalogu przychodów, które będą obejmowane informacjami o odsetkach
Obecne obowiązek składania informacji IFT-3/IFT-3R można obejść dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych, które z uwagi na charakteryzujący je poziom ryzyka, elastyczność i ustaloną stopę zwrotu są równoważne wierzytelnościom. Od dnia 31 grudnia 2015 r. obowiązywać będzie rozszerzony katalog przychodów, które będą obejmowane informacjami o odsetkach. Ma to wykluczać obchodzenie obowiązku składania tych informacji.
6.2. Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do składania informacji o odsetkach
Obecnie istnieje możliwość obchodzenia przepisów o obowiązku składania informacji o odsetkach poprzez wykorzystanie pośrednich podmiotów lub konstrukcji prawnych, w szczególności mających siedzibę w państwach poza Unią Europejską oraz terytorium, z którym Polska jest związana odpowiednią umową. Aby zapobiec obchodzeniu obowiązku składania informacji o odsetkach przez dokonywanie wypłat odsetek sztucznymi kanałami za pośrednictwem podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza Unią Europejską, za podmioty wypłacające mają od dnia 31 grudnia 2015 r. zostać uznane również podmioty gospodarcze, które dokonują wypłaty odsetek na rzecz takiej struktury pośredniczącej spoza Unii Europejskiej ze świadomością, iż wypłata de facto dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej będącej rezydentem innego państwa członkowskiego.
Przeczytaj więcej:

Nowe zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek od 1 stycznia 2016 r. – projekt zmian w PIT

7. Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe
7.1. Rozszerzenie katalogu definicji w obszarze prac badawczo-rozwojowych
Brak definicji w PIT Od dnia 1 stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone definicje związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Prawodawca zdecydował się na zdefiniowanie działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych (w tym badań podstawowych, badań stosowanych oraz badań przemysłowych) oraz prac rozwojowych odpowiednio modyfikując art. 5a u.p.d.o.f.
7.2 Wprowadzenie ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową
Obecnie przepisy u.p.d.o.f. nie przewidują możliwości odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kosztów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodane zostaną przepisy art. 26e-26g u.p.d.o.f. Umożliwią one odliczanie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową.

Odliczeń kosztów, o których mowa, podatnicy będą dokonywać w ramach zeznania podatkowego, w którym wykazują dochody z działalności gospodarczej (zob. dodawany z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 26e ust. 8 oraz art. 26g u.p.d.o.f.). Podatnicy korzystający z nowej ulgi będą obowiązani w ewidencji rachunkowej wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej (zob. dodawany z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 24a ust. 1b u.p.d.o.f.).

7.3. Likwidacja ulgi z tytułu nabycia nowych technologii PIT 2016 przewodnik po zmianach
Obecnie na podstawie art. 26c u.p.d.o.f. podatnicy mogą od podstawy opodatkowania odliczać wydatki poniesione przez siebie na nabycie nowych technologii. Jest to tzw. ulga z tytułu nabycia nowych technologii. Z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 26c u.p.d.o.f. zostanie uchylony, a więc ulga z tytułu nabycia nowych technologii zostanie z początkiem 2016 r. zlikwidowana. Likwidacja ulgi nastąpi z zachowaniem praw nabytych.
Przeczytaj więcej: PIT 2016 przewodnik po zmianach PIT 2016 przewodnik po zmianach PIT 2016 przewodnik po zmianach

Nowe zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek od 1 stycznia 2016 r. – projekt zmian w PIT